4. Kompanie Calveslage

Die 4. Kompanie Calveslage stellt sich vor

 

 

 

 
Kompanieführer
Jens Varnhorn

Telefon: 0162/3827383

Kompaniefeldwebel
Matthias Blömer

Telefon: 0171/2045722